Sunday, April 29, 2007

آوازی از گذشته های دور

آیا امروز هم می توان این چنین عاشق بود؟
حالت های صورت ژاک برل در این فیلم واقعا عجیب است. کلام اش دلم را می لرزاند. مگه می شه آدم انقدر بدبخت عشق شود؟ فکر می کنم اگر کسی واقعا این جور عاشق باشد حتما می میرد.اما جالب است که این ویدئو را با این یکی مقایسه کنیم. این یکی من را یاد آدمهای سرکاری می اندازد. هم جوان تر است و هم خام تر ولی نمی دانم کدام واقعی تر است؟ شما چه فکر می کنید؟ کدام شان عاشق ترند؟